mistake

Čemu a komu věřit – naše chyby a omyly

Svět kolem nás se mění. Už není tím, čím býval kdysi, ani my už nejsme těmi, kterými jsme byli ještě nedávno. Sami sebe přesvědčujeme, že se měníme k lepšímu. Snad proto, že bychom si to opravdu přáli, doufajíc, že tomu tak skutečně je.

O světě kolem nás a tom, co se v něm děje, většinou tak pozitivně nesmýšlíme. Co naplat, i když těch, co by fyziku milovali mnoho není, všem v podvědomí zůstala druhá věta termodynamiky. A přesto, že většina přesně neví, co to vlastně znamená, praktickou platnost tak nějak pociťujeme všichni.

A protože by každý z nás rád něco dokázal, něčím či dokonce Někým byl, snažíme se každý podle svých možností tělesných i rozumových dosáhnout cíle, který v dálce vidíme, nebo spíš tušíme, že tam někde je. A protože nejsme sebestřední, egocentričtí a nabubřelí, dokonce i slovní spojení „já sám“ nás opustilo nepozorovaně stejně jako útlé dětství, se kterým se pojilo – jsme přístupní a pozorní naslouchat.

Naše vstřícnost pramení ze snahy vyhnout se chybám, které udělali jiní a neopakovat je, vyloučit omyly a vytěžit to nejlepší, co je nám život schopen poskytnout. A tak si necháváme sestavovat tréninkové plány druhými, o nichž si myslíme, že jsou těmi, kteří nás posunou kýženým směrem, sledujeme a čteme informace na rádoby chytrých webech (třeba jako je tento) a vše se snažíme seskládat tak, abychom se do toho cíle opravdu dostali, nejlépe rychle, ve zdraví a nebylo by špatné, kdybychom tam byli první. Protože tento svět má ty první tak nějak v oblibě.

Jenže.. dnes se nechceme zabývat tím, komu by jste měli věřit, jak si vybírat své zdroje, jak zvolit správné našeptávače, ty kteří Vás nejlépe, nejrychleji a nejbezpečněji dovedou k Vašemu cíli, k cíli který jste si zvolili Vy sami. (Těch, kteří by Vás rádi dovedli k jiným cílům, které Vám budou předkládat jako Vaše, je víc než dost.) Rozhodli jsme se, že se podíváme do svého nitra, na každého jednoho z nás. Tam, kde vzniká dost možná nejvíce chyb a omylů při volbě cesty k cíli a způsobu jak po ní jít.

CHILD

V určitém věku dosáhneme dostatek vědomostí i životních zkušeností, abychom se mohli sami vydat na cestu a vyhnout se chybám. A je jedno jestli je cílem cesty dosažení mistrovského titulu, vyjímečný sportovní výkon, či cokoliv jiného. Jenže, v boji s chybami logika selhává! Popsáním forem správného uvažování by se mělo chybám účinně předcházet. Nepředchází se jim však a to především proto, že chyby jednání často nemají nic společného s chybami uvažování.

Nedostatečnost logické analýzy pro pochopení podstaty chyby a malá účinnost logiky v boji s ní plyne mimo jiné z toho, že téměř každý akt myšlení je těsně spjat s člověkem, s jeho situací a činností. Psychika hraje v myšlení větší roli než pravidla logiky. Na slova nebo situační podněty reagujeme častěji po linii psychologických asociací než po linii logických modelů. Naše úvahy o každodenních záležitostech, stejně jako o velkých věcech se dokonce ani nesnaží napodobovat vzory, které klidně spí v učebnicích logiky. Častěji jsou mlhavé a zmatené než jasné a jednoduché. Myšlenky a výroky jsou většinou neúplné, neuspořádané, jedna myšlenka nevyplývá z druhé. Mnohé z našich přesvědčení nemá rozumný důvod. To, co nás nejúčinněji přesvědčuje, bývá málokdy správný sylogismus.

V životě často stačí, aby někdo kvůli svému prospěchu, pro efekt nebo jen omylem pustil do oběhu „nějaký klep“ – byť málo pravděpodobný – nebo aby vystoupil s falešnou teorií – byť fantastickou – a ejhle, klep i teorie získají stoupence.

Nesprávnému ovlivňování napomáhá:

Složitost a obtížnost věci;
Cizí názor se přijímá tím snáze, čím složitější je věc, o kterou jde, čím početnější a méně jasná jsou kritéria k jejímu posuzování.

Nedostatek znalostí, hloupost, únava;
Děti mají sklon podléhat cizím názorům mimo jiné proto, že jejich rozum je panenská půda připravená pro setí. Semínka, která do jejich hlav zapadnou, v nich nadlouho zakoření. Věřím-li, že si mravenec dělá zásoby na zimu, je to proto, že jsem jako dítě slýchával pohádku o pracovitých mravencích a lehkomyslné kobylce z matčiných úst před spaním v době, kdy jsem jinak o mravencích ještě nic nevěděl. Určitým názorům podléháme tím snáze, čím vzdálenější – v přeneseném i doslovném smyslu – je terén, v němž se pohybují. Cítím-li se ztracen, nejistý, chybí-li mi iniciativa a sebejistota, dělám-li první krůčky v nějakém oboru, pak stejně jako dítě přijímám názor každého, kdo mluví nebo jedná, jako kdyby věděl..

Ani vědomosti nás neuchrání před přijetím nesprávného názoru. Kritický postoj vyžaduje úsilí. Špatné jsou jeho výsledky tam, kde lenost zarůstá sádlem. Také únava zavírá oči. Po mnohahodinové práci nebo po dlouhém nočním bdění je téměř každý člověk lehkověrný.

Podřízené postavení ovlivňovaného;
Těžko bude vojín vnucovat svůj názor četaři nebo pacient v nemocnici lékaři. Spíš je tomu naopak. Osoba jejíž osud závisí na někom, kdo „stojí nad  ní“, bude ochotna přijímat shora nejen příkazy, ale i názory. Vztah podřízenosti napomáhá přejímání názorů zvláště tehdy, jde-li o podřízení dobrovolné a spontánní.

Autorita, dynamismus a sebejistota ovlivňujícího;
Síla sugesce závisí mimo jiné na osobní nebo oficiální prestiži osoby, která názor vnucuje. Jsem-li přesvědčen o autoritě jedince nebo organizace, přijímám s menší kritičností všechna jejich tvrzení. Člověk uhranutý něčí autoritou, byť i oprávněnou, zapomíná, že žádné předchozí úspěchy nás neochrání před chybami.

DAV

Jak moc je kdo z nás ovlivňován autoritami či okolím, vůbec nyní rozebírat nebudeme, ostatně je to věc natolik privátní, že kromě nás s tím zase nikdo jiný než my nic neudělá. Pojďme se raději podívat na to, co a jak se s námi děje, když se chceme připravit třeba na to že, řekněme, do jednoho roku vyhrajeme Moraviamana, vylezeme na naši první osmitisícovku, dáme běh Údolím smrti, nebo třeba jen, že budeme slavní a bohatí (nebo něco podobného).

Kromě bezprostřední přípravy a získávání informací před zahájením práce na nějakém úkolu, je potřeba i dlouhodobější příprava, informace (zkušenosti, znalosti) shromažďované už dříve a uložené v naší paměti. Nejsou-li tam, nebo jsou-li chybné, nevíme, že něco nevíme, nehledáme důležitá fakta, neumíme provést náležitý výběr informací, nevyvozujeme z nich závěry, neumíme je zobecnit, plýtváme energií na zbytečnou nebo málo efektivní činnost.

Chyby přičítané na vrub paměti jsou způsobeny zapomínáním, popřípadě paměťovým klamem, který lze dále rozdělit na zkreslování nebo zdánlivé pamatování.

Uveďme si nejčastější příčiny zapomínání.

Paměť neuchová informace, které nevyžadovaly pozornost, které se našim vědomím jen „mihly“ a byly setřeny jinými čerstvějšími dojmy. Během živé diskuse vám někdo podá lístek se zprávou, že máte někam zavolat. Lístek si přečtete, schováte a znovu se zapojíte do živé diskuze. Ta posléze skončí a vy se vrátíte ke své obvyklé činnosti. Nikdo už vám vzkaz nepřipomene, každý předpokládá, že jste již volali, nebo jste se rozhodli na vzkaz nijak nereagovat.

Zapomínáme informace, které se nám s ničím známým nespojily. Tak se stává, že se zapomíná na převratně nové nápady, ale také na informace, které nesouvisejí nebo zdánlivě nesouvisejí s naším zájmem.

Zapomínáme to, co nebylo opakováno. Můžete neudělat zkoušku, protože máte vynikajícího profesora, který vykládá učivo tak jasně, prostě a lehce, že se Vám na jeho přednáškách zdá všechno zcela srozumitelné, takže považujete za zbytečné látku si před zkouškou zopakovat.

Zapomínáme to, co na nás neudělalo dojem, nebo co jsme nepovažovali za hodné pozornosti. Krajíc chleba padá většinou na namazanou stranu a protože to budí v lidech dojem, pamatují si to.

pomni

Znáte tuto hádanku ? (Měla by se vyprávět rozvláčně, podáme Vám ji však stručně.) Nočnímu hlídači se zdálo, že jeho ředitel nasedá do letadla, letí do Brazilie a zahyne při letecké nehodě. Hned ráno běží za ředitelem, vypráví mu svůj sen a zapřísahá jej, aby nikam neletěl. Je tak přesvědčivý, že ředitel odloží plánovaný let. Letadlo se zřítí a hlídač je z podniku propuštěn.
Aniž budete hádanku číst ještě jednou, dokážete odpovědět proč vlastně ředitel propustil člověka který mu zachránil život?

Snáze si zapamatujeme a déle si pamatujeme informace, které potvrzují naše názory a obtížněji naopak ty, které jsou s nimi v rozporu. Typickým je v tomto směru experiment, kdy zkoumané osoby dostanou speciálně připravený článek, který obsahuje stejné množství argumentů „pro“ a „proti“. Když se seznámí s obsahem, má si zkoumaná osoba vzpomenout na co nejvíc argumentů. Zpravidla se ukáže, že jestliže již před experimentem byla „pro“, pamatuje si víc argumentů pro a naopak.

Zapomínáme na informace, jejichž vzpomínka by mohla vadit v uspokojení nějaké potřeby, stát v cestě potěšení nebo způsobit nepříjemnost.

Přes všechna varování děláme hlouposti, protože zapomínáme na rady, jejichž dodržování by vyžadovalo určité oběti. Tytéž chyby opakujeme mimo jiné proto, že je pouštíme z hlavy spolu s tím, co nás ve vlastních očích kompromituje, co svědčí o naší nekompetentnosti nebo nemorálnosti.
Dobře si pamatujeme vlastní úspěchy, trefné odpovědi, povedené žerty a přesné předpovědi, kdežto porážky a nešťastná vystoupení, pochybné nápady a špatné předpovědi pouštíme z hlavy.

Samo zapomínání není chybou a dokonce ani nemusí k chybám vést, vždycky je přece možné mít před sebou všechny důležité informace uspořádané na papíru. Nebezpečnější jsou klamy paměti, tj. zkreslování a zdánlivé vzpomínky. Paměť je jako špatný žák: když selhává, vymýšlí si.

Současný svět je plný tolerance, demokracie, pochopení korektního přístupu, neutrálních vyjádření, plytkých a obojetných vět, prohlášení která vlastně nic neříkají. Zmizela hodně kontrastní dělení, setřel se rozdíl mezi zvířetem a rostlinou, mezi tělesným a duševním, mezi hmotou a energií a dokonce i mezi hmotou živou a neživou.

DIKTATOR

Kategorická tvrzení, zjednodušené pojmy nebo popularizované teorie mají úspěch. Příčin je několik:

Nahrazením slova „některé“ slovem „všechny“, výrazu „do určité míry“ slovem „absolutně“, zdůrazněním shodných rysů bez zmínky o rozdílech, ukvapeným širokým zobecňováním, jež ignoruje složité vzájemné vztahy a síť příčin a následků utíkáme od skutečného obrazu světa, strašného svou nesrozumitelností, k milé prostotě několika málo „zlatých myšlenek“. Co je ještě horší, když takovým způsobem zredukujeme obrovské množství jevů na několik jednoduchých formulek, a žijeme v přesvědčení, dokonce se tím pyšníme, že chápeme jevy, které v dané etapě znalostí lidstva (nebo vzdělání dané osoby) pochopit nelze.

Vlastností lidského rozumu je, že snadno předpokládá větší řád a rovnováhu ve věcech, než jaké tam skutečně nalézá. A ačkoli je v přírodě mnoho jedinečného a mnoho sobě nerovného, vymýšlí si paralely, podobnosti a vztahy, které neexistují.

Lenost nebo skutečný nedostatek času nás vedou k odmítání všeho, co je pociťováno jako dělení vlasu na čtyři díly, a z toho se rodí sklon ke snadným, jednoduchým a širokým tvrzením.

Tvrzení – hesla lze duševně lehko obsáhnout, jsou sdělná, promlouvají k naší fantazii.

Tvrzení – hesla se často zdají být klíčem k budoucnosti. Ukazují směr k vybití žalu a hněvu, mobilizují k činnosti nebo dávají rozhřešení: „Neuróza vzniká z potlačování pohlavního pudu.“ Takže v zájmu zdraví..

Zjednodušené diagnózy jsou v jádru optimistické. Vyvolávají příjemnou iluzi, že velké problémy života, jedinců i společnosti mohou mít jednoduchá řešení. A je-li diagnóza jednoduchá, potom může být jednoduchá i terapie. Má-li nějaká choroba nebo individuální či společenské zlo pouze jednu příčinu a pustíme-li se do ní plnou silou, zvítězíme.. Zjednodušené diagnózy jsou bohužel obvykle prostoduché. A za tvrzeními – hesly se skrývají často malé znalosti.

Touto větou bychom rádi celý článek uzavřeli, mučí nás však nejistota: Není náhodou také prostoduchým zobecněním a tedy i soudem nepřesným a nebezpečným? Svět je plný důkazů přesných a přesvědčivých a přece falešných. Existuje vrozený, všeobecný a téměř nepotlačitelný sklon vidět podrobnosti a současně zavírat oči před rozdílnostmi. Sklon nerozlišovat a násilně ztotožňovat. Tento sklon k nivelizaci je jedním z nejprvotnějších, nejtvrdošíjnějších a současně nejškodlivějších zlozvyků lidského rozumu.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com